instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

احمد کریمی

شماره عضویت: 1305
تاریخ عضویت: 1392
تلفن ثابت: ۰۲۱-۷۷۶۵۲۸۹۶
آدرس ایمیل: man.ahmadkarimi@gmail.com
شبکه های اجتماعی:
بیوگرافی:
◙◙ مـتـولـدِ اصـفـهـان (۱۳۶۴) / دیـزایـنـرِگـرافـیـک و مـدیـرهـنـری و پـژوهـشـگرِ حـوزهٔ دیـزایـن‌ِگـرافـیـک ◙◙ دانـش‌آمـوخـتـهٔ کارشـنـاسـی ارشـدِ ارتـبـاط‌تـصـویـری؛ دانـشـکـدهٔ هـنـرهـای تـجـسـمـی؛ دانـشـگاه تـهـران (۱۳۹۹) / کـارشـنـاسـیِ ارتـبـاط‌تـصـویـری؛ مـؤسـسـهٔ آمـوزش عـالـی بـزرگـمـهـر؛ اصـفـهـان (۱۳۸۸) / کـاردانـیِ گـرافـیـک؛ دانـشـکـدهٔ فـنـی‌وحـرفـه‌ای؛ شـهـرکـرد (۱۳۸۳) / دیـپـلـمِ گـرافـیـک؛ هـنـرسـتـانِ هـنـرهـای زیـبـا؛ اصـفـهـان (۱۳۸۱) ◙◙ مـؤسـس و سـردبـیـرِ وبـسـایـت «رادیـوگـرافـیـسـت»؛ (radiographist.com)؛ (۱۳۹۵) ◙◙ بـرنـدهٔ تـنـدیـس بـرتـریـن دیـزایـنِ پـوسـتـر؛ شـشـمـیـن دوسـالانـهٔ «سـروِ‌نـقـره‌ای» (۱۳۹۸) / حـضـور در چـهـارمـیـن دوسـالانـهٔ «سـروِ نـقـره‌ای» (۱۳۹۴) / حـضـور در پـنـجـمـیـن جـشـنـوارهٔ «بـسـم‌الـلـه» (۱۳۸۷) ◙◙ مـدیـرهـنـریِ نـمـایـشـگـاه «تـاریـخ گـرافـیـک مـعـاصـر ایـران(۳)»؛ مـوزهٔ گـرافـیـک ایـران؛ تـهـران (۱۴۰۰) ◙◙ هـمـکاری بـا آژانـس تـبـلـیـغـاتی «داروَگ»؛ تـهـران (۱۳۹۳) / آژانـس تـبـلـیـغـاتی «کانـون ایـران نـویـن»؛ تـهـران (۱۳۹۱-۱۳۹۳) / اسـتـودیـوی دیـزایـنِ «دات»؛ تـهـران (۱۳۹۰-۱۳۹۱) / مـؤسـس و دیـزایـنـرِگـرافـیـک «اسـتـودیـو۳۵»؛ اصـفـهـان (۱۳۸۹) / دیـزایـنـرِگـرافـیـکِ گـروه تـبـلـیـغـاتـی «ریـحـان»؛ اصـفـهـان (۱۳۸۱-۱۳۸۳) ◙◙ عـضـو «کـمـیـتـهٔ مـوزهٔ» انـجـمـن صـنـفـی طـراحـان گـرافـیـک ایـران (از۱۳۹۷) ◙◙
حامیان انجمن