instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

گروه رسمی انجمن در تلگرام

گروه رسمی انجمن در تلگرام

 

راهاندازی گروه رسمی انجمن در تلگرام برای همافزایی میان اعضا

گروه رسمی انجمن با هدف تعامل، گفتگو و پاسخگویی مستقیم و مستمر اعضای هیئت مدیره با اعضای محترم در تلگرام ایجاد شد. اعضای محترم انجمن میتوانند از طریق لینک ارسال شده به ایمیلشان عضو این گروه تلگرامی شوند و در صورتی که ایمیل انجمن را در این رابطه دریافت نکردهاند با دبیرخانه تماس بگیرند.

بدون شک قدرت و فایدهمندی انجمن پیرو سطح همافزایی حداکثری و آشنایی هر چه بیشتر اعضا با توانمندیها و افکار یکدیگر است. امروز به لطف ابزارهای اینترنتی، ارتباط میان اعضا با یکدیگر از یک سو، و ارتباط اعضا با منتخبانشان در هیئت مدیره از سوی دیگر بیش از هر زمانی میتواند ساده و چابک باشد تا مشکلات سنتی موجود در حوزه ارتباطات انجمن به راحتی برطرف شود. تشکیل گروه رسمی انجمن نه تنها به معنای نفی و نهی سایر گروههایی که توسط اعضا تشکیل و مدیریت میشوند نیست، بلکه هیئت مدیره انجمن از ایجاد هر نوع گروه داوطلبانه با هدف تقویت همافزایی میان اعضا استقبال مینماید. با این حال توصیه میشود تمایز مشخصی میان گروههای داوطلبانه اعضا با گروه رسمی انجمن وجود داشته باشد تا اعضا بتوانند آنها را از هم تشخیص دهند.

فعالیت اعضای هیئت مدیره در گروه رسمی تلگرامی در قالب شخصیت حقوقی مربوط به خودشان در انجمن خواهد بود، و تصمیمات و مصوبات رسمی انجمن همچنان از طریق وبسایت انجمن اطلاعرسانی خواهد شد. بنابراین اظهار نظر اعضا در این گروه صرفا نظر شخصی آنها و نه لزوما موضع رسمی انجمن خواهد بود.

این گروه با زیربخشهای مختلفی شامل تالار گفتگو، معرفی اعضا، رویدادها، استخدام و همکاری، و... راهاندازی شده و امید است با مشارکت و همراهی اعضای محترم تبدیل به یکی از بازوهای قدرتمند انجمن برای اجتماعسازی و ارتباطات شود.

 

 

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن