instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

آثار عباس سارنج

close right right

باغ وحش شیشه ای
1353 خورشیدی
سیلک اسکرین
ابعاد:80 ×58سانتی متر
شماره ثبت موزه: P 423

فستیوال نمایش های کمدی
1370خورشیدی
افست
ابعاد: 70×50 سانتی متر
شماره ثبت موزه: 635 P

کاریکاتورهای موریس سینه
1355خورشیدی
سیلک اسکرین
ابعاد: 55×40 سانتی متر
شماره ثبت موزه: 437 P

مسابقه های شطرنج منطقه غرب آسیا
1354خورشیدی
افست
ابعاد:70×50 سانتی متر
شماره ثبت موزه: P473

دومین جشنواره سراسری تئاتر فجر
1362خورشیدی
افست
ابعاد: 98×55 سانتی متر
شماره ثبت موزه: P2443

نمایشگاه سالانه گرافیک طراحان تهران
1366خورشیدی
افست
ابعاد: 70×50 سانتی متر
شماره ثبت موزه: 2449 P

نمایشگاه بزرگ کتاب
1363خورشیدی
افست
ابعاد: 70×50 سانتی متر
شماره ثبت موزه: 2458 P


کاتالوگ تئاتر سوء تفاهم
1370خورشیدی
افست
ابعاد: 20×14 سانتی متر
شماره ثبت موزه: B425

طرح جلد مجله دانشکده / فرهنگ و علوم انسانی
1354خورشیدی
افست
ابعاد: 25×36 سانتی متر
شماره ثبت موزه: D382

طرح جلد نشریه کانون کتاب
1355خورشیدی
افست
ابعاد: 28×21 سانتی متر
شماره ثبت موزه: D387

جشنواره پانتومیم
1357 خورشیدی
افست
ابعاد: 70× 41سانتی متر
شماره موزه: P434

معماری سنتی ایران
1359 خورشیدی
افست
ابعاد: 60× 41سانتی متر
شماره موزه: P4171

چهارمین جشنواره نمایش های مذهبی سنتی
1371 خورشیدی
افست
ابعاد: 70× 50سانتی متر
شماره موزه: P159

کنفرانس نگارگری ایران
1372 خورشیدی
افست
ابعاد: 68× 39سانتی متر
شماره موزه: P146

 

نمایشگاه نقاشی عباسعلی سارنج
1354 خورشیدی
سیلک اسکرین
ابعاد: 70× 50سانتی متر
شماره موزه: P1319

تو ای کارگر شرافتمند ایرانی ...
دهه ی 60 خورشیدی
افست
ابعاد: 70× 50سانتی متر
شماره موزه: P4174

مرحله نهایی نخستین جشنواره‌های منطقه‌یی هنرهای تجسمی شهرستان‌ها
1367 خورشیدی
افست
ابعاد: 66 × 45 سانتی متر
شماره موزه: P4172

گرامیداشت پروین اعتصامی
1368 خورشیدی
افست
ابعاد: 58 × 43 سانتی متر
شماره موزه: P2593

 

خار و دل
1370خورشیدی
افست
ابعاد: 70× 50سانتی متر
شماره موزه: P2712

 

دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر
1370 خورشیدی
افست
ابعاد: 99 × 59سانتی متر
شماره موزه: P4176

حامیان انجمن