instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

سند استراتژیک

در چند دهه ی گذشته تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بزرگی روی داده و پیشرفت چشمگیری در عرصه‌ی فناوری و دسترســی آسان و همگانی به ابزار و امکانات جدید به دســت آمده است. این دو مولفــه؛ ضرورت تغییر و هماهنگی با شــرایط‌ جدید، به خصــوص در عرصه های ارتباطات و استراتژیک را نشان می دهد. براساس این ضرورت، ا نجمن های مردم نهاد نیز در حال دگرگونی هستند. انجمن صنفی ما نیز، که ارتباطات هسته ی اصلی فعالیت حرفــه ای آن را تشــکیل می دهد، از این  قاعده مستثنی نیســت و باید هرچه سریع تر خود را بــا بازار کار و جامعــه‌ی  تحول یافته‌ی امروزی هماهنگ کند. شانزده سال از آغاز فعالیت انجمن صنفی طراحان میگذرد و وقت آن رســیده که گرافیک ایــران موضوع ضرورت تحول و دگرگونی در خط مشــی این انجمن با تک تک اعضا در میان گذاشته شود.
در تهیه این پیش‌نویس از نظر حدود 50 نفر  از اعضا که در نشریه ی «جهت اطلاع» شماره ی صفر و 39 دوره ی جدید منتشر شده بود و همچنین نظر تعدادی از پیشکسوتان که در نشریه ی «حرفه هنرمند» شماره 46 به چاپ رسیده بود استفاده شده است.همچنین با مطالعه فعالیت انجمن های بین المللی مشابه از جمله «ایکوگرادا» و انجمن طراحان گرافیک از تجربه ی آنها نیز استفاده شده است.
بر این اساس هیات مدیره برای رسیدن به چشم اندازی تحول جویانه، اقدام به تدوین پیش نویس سند استراتژیک برای همفکری بیشتر در اختیار شما قرار می دهد.

 

برای دانلود سند استراتژیک این قسمت را کلیک کنید.

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن