انتشارات

عنوان:

جهت اطلاع/ شماره 51/ بهار 95

تالیف:

خبر نامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

ناشر:

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : خبر نامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

فهرست:

3/ سرمقاله/ منافع صنفی , تحقق دموکراسی

4/ میزگرد/ انجمن صنفی داشتن یعنی خانواده داشتن

7/ یاد یاران

8/ هفت خوان نظام طراحی گرافیک…

11/ گرافیک و نعل وارونه ی نشر

13/ چرا تعرفه قیمت مهم است

14/ بعد از 40 سال امید