انتشارات

اعضای انجمن می‌توانند با ارائه‌ی کارت عضویت خود به مراکز فروش، از تخفیف ۲۰ الی ۲۵ درصدی برخوردار شوند.