فرصت های شغلی

عنوان شغلی:

Senior Graphic Designer

نام شرکت:

Goldiran

تخصص:

Graphic

مهارت مورد نیاز:

English Language

نام و نام خانوادگی:

حامد مرادی

نشانی پستی:

تهران، خ گاندی، کوچه شهید علی شهاب، پلاک 1

تلفن:

02183583

وب سایت:

www.goldiran.ir

پست الکترونیک:

h.moradi@goldiran.ir


توضیحات:

داوطلبین محترم لطفاً در قسمت موضوع ایمیل حتماً بنویسند Graphic Designer