اخبار

گزارش سخنرانی مازیار زند در دانشگاه آزاد اسلامی

در تاریخ پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸ سخنرانی با عنوان «فرانگاره، تصویر و فضا» در مجتمع آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با حضور مازیار زند برگزار شد.
در این نشست به موضوع «فرانگاره» و نقش آن در ارتباط تصویری پرداخته شد سپس به اصطلاح دیدمان و رژیمهای دیداری اشاره شده و عنوان گردید چگونه «دیدمان»، موضوعات تصویری «ناپیدا» را در ذهن مخاطب فرا می‌خواند و «پیدا» میکند. با ارایه چند تصویر از یک واقعه که توسط خبرگزاریهای مختلف منتشر شدهاند و ارایه نتایج یک نمونه پژوهشی این جلسه پایان یافت.