نظام‌نامه

نظام‌نامه

مقدمه

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از بدو تاسیس به اهمیت ارائه نظام‌نامه یا اصول کلی که در آن شئون و ضوابط حرفه طراحی گرافیک با توجه به شرایط عمومی کار در ایران تدوین و تنظیم شده‌باشد واقف بوده است. مطابق تبصره 5-4 در اساسنامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران،… پذیرفتن مفاد نظام‌نامه یکی از شرایط عضویت در انجمن است. از این رو چند ماه پس از تشکیل اولین مجمع عمومی کمیته‌ای به این منظور از طرف هیات مدیره مسول این کار گردید……برای دانلود نظام نامه این قسمت را کلیک کنید.