موزه گرافیک

موزه گرافیک


آدرس: بزرگراه باقری، بلوار استقلال، خیابان شهیدان قزوینی شمالی(توحید شمالی)-
پارک پلیس، عمارت ارباب هرمز، موزه گرافیک ایران.
Iranian Museum of Graphic Design, Police park, North Shahidan Qazvini st, Esteglal Blvd, Bagheri Highway, tehran.
تلفن:
۷۷۰۴۵۱۱۰۷۷۰۴۵۱۰۳
نمابر:
۷۷۰۴۵۰۰۳ 
وبسایت: www.imogd.com


 

 

رویداد های موزه گرافیک ایران