موزه گرافیک

موزه گرافیک


آدرس: بزرگراه شهید بابایی، خیابان استخر، خیابان استقلال، خیابان برادران قزوینی شمالی(توحید شمالی)-
عمارت ارباب هرمز، پارک پلیس
تلفن:
۷۷۰۴۵۱۱۰۷۷۰۴۵۱۰۳
نمابر:
۷۷۰۴۵۰۰۳ 
وبسایت: www.imogd.com


 

 

رویداد های موزه گرافیک ایران