ساختار انجمن

ساختار انجمن

مجمع عمومی
بر اساس ماده‌‌ی ۴ اساس‌‌نامه‌‌ی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، مجمع عمومی که از اجتماع اعضاء حقیقی یا نمایندگان حقوقی اعضاء تشکیل می‌‌شود، عالی‌‌ترین رکن انجمن صنفی است.

 هیئت مدیره
تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره‌‌ی انجمن ۵ نفر و اعضای علی‌‌البدل آن ٢ نفر می‌باشند که هرسه سال یک‌‌بار توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
علاوه بر‌‌این در مجمع عمومی یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌‌البدل برای نظارت برفعالیت‌‌های هیئت مدیره برای یک دوره‌‌ی ٣ ساله انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره پس از انتخاب توسط مجمع عمومی، از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌کنند. اعضای هیئت مدیره از میان خود یا اعضاء و یا خارج از آن یک نفر را به عنوان دبیر اجرایی انجمن انتخاب می‌کنند.
اعضای هیئت مدیره و بازرسان می‌‌توانند فقط برای ٢ دوره متوالی انتخاب شوند.

اعضای هیئت مدیره کنونی:

فاطمه کرکه‌آبادی: رئیس هیات مدیره
محسن سلیمانی: نایب رئیس و خزانه دار
مهردخت دارابی: دبیر
مسعود سپهر: عضو هیاتمدیره
مهرداد احمدی شیخانی: عضو هیاتمدیره
آرش تنهایی: عضو هیاتمدیره
مازیار زند: عضو هیاتمدیره
کارنگ طیاری: بازرس اصلی
• مریم رونقی (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)


مشاوران و سرپرستان کمیته‌ها، طی دوره‌‌های گذشته:
آیدین آغداشلو، محمد احصایی، مهرداد احمد شیخانی، مصطفی اسداللهی، فرزاد ادیبی، کوروش پارسانژاد، حسین خسروجردی، ابراهیم حقیقی، علی رشیدی، ایرج زرگامی، نورالدین زرین کلک، مسعود سپهر، شهریار سرمست، فرشته سعیدی‌‌پور، قباد شیوا، ترانه صاحب، مریم صدر محمدی، آصفه صراف، بیژن صیفوری، رضا عابدینی، مجید عباسی، منوچهر عبداله‌‌زاده، سید محمد فدوی، امراله فرهادی، کامران کاتوزیان، بهروز متین صفت، فرشید مثقالی، طاهره محبی تابان، فتح‌‌اله مرزبان، ساعد مشکی، علیرضا مصطفی‌‌زاده، فاطمه ملک افضلی، محمد میرعلایی

اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن طی ۵ دوره گذشته:
هیئت مدیره دوره اول (١٣٧۶ تا ۱۳۷۹)
• مرتضی ممیز (رئیس هیئت مدیره)
• قباد شیوا (نایب رئیس هیئت مدیره)
• ابراهیم حقیقی (خزانه‌‌دار)
• ایرج میرزاعلیخانی (دبیر انجمن)
• سید محمد احصائی (عضو هیئت مدیره)
• امراله فرهادی (عضو هیئت مدیره)
• مسعود سپهر و فتح‌‌اله مرزبان (بازرسان اصلی)

هیئت مدیره دوره دوم (١٣٧٩ تا ۱۳۸۲)
• مرتضی ممیز (رئیس هیئت مدیره)
• قباد شیوا و مصطفی اسدالهی (نایب رئیس هیئت مدیره)
• ابراهیم حقیقی (خزانه‌‌دار)
• شهریار سرمست (دبیر انجمن)
• مسعود سپهر و علی رشیدی (سایر اعضای اصلی هیئت مدیره)
• مجید عباسی و فتح‌‌اله مرزبان (بازرسان اصلی)

هیئت مدیره دوره سوم (١٣۸۲ تا ۱۳۸۵)
• مصطفی اسدالهی (رئیس هیئت مدیره)
• مجید بلوچ (نایب رئیس هیئت مدیره)
• مجید عباسی (خزانه‌‌دار)
• امراله فرهادی (عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن)
• فتح‌‌اله مرزبان (عضو هیئت مدیره)
• بهرام کلهرنیا و مسعود سپهر (بازرسان اصلی)

هیئت مدیره دوره چهارم (١٣۸۵ تا ۱۳۸۸)
• ابراهیم حقیقی (رئیس هیئت مدیره)
• مسعود سپهر (نایب رئیس)
• ساعد مشکی (خزانه‌‌دار)
• امراله فرهادی (عضو هیئت مدیره و دبیر)
• ترانه صاحب (عضو هیئت مدیره)
• بهروز متین صفت (بازرس اصلی)
• علی دوراندیش (بازرس علی‌‌البدل)

هیئت مدیره دوره پنجم (١٣۸۸ تا ۱۳۹۱)

• فرشید مثقالی (رئیس هیئت مدیره)
• ساعد مشکی (خزانه‌‌دار)
• تهمتن امینیان (نائب رئیس از تاریخ  ۱۳۸۸/۰۹/۲۷ تا ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ )
• فتح اله مرزبان (خزانه دار از تاریخ  ۱۳۸۸/۰۹/۲۷ تا ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ )
• بهرام کلهرنیا (عضو هیئت مدیره و دبیر)
• محمد میرعلایی (عضو هیئت مدیره)
• فرشاد رستمی (عضو هیئت مدیره)
• بهروز متین صفت (بازرس اصلی)
• فیروز شافعی (بازرس علی‌‌البدل)

هیئت مدیره دوره ششم ( ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴)
• علی رشیدی ( رییس هیئت مدیره )
• فرزاد ادیبی ( نایب رییس و سخنگوی انجمن )
• اونیش امین الهی ( عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار )
• پریسا تشکری ( عضو هیئت مدیره )
• کورش قاضی مراد ( عضو هیئت مدیره )
• ساعد مشکی ( بازرس اصلی )
• مسعود نجات ( بارزس علی‌البدل )

هیئت مدیره دوره هفتم ( ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷)

• مصطفی اسدالهی: رئیس هیات مدیره
• مسعود سپهر: نایب رئیس و دبیر
• بهرام کلهرنیا: خزانه‌دار
• ابراهیم حقیقی: عضو هیات مدیره
• مجید بلوچ: عضو هیات مدیره

• ایرج میرزاعلیخانی: عضو علی‌البدل هیئت مدیره
• مریم افسر: عضو علی‌البدل هیئت مدیره
• مهرداد احمدی شیخانی: بازرس اصلی
• محمد میر علایی: بارزس علی‌البدل

اعضای افتخاری انجمن
١- مرتضی ممیز
٢- سید محمد احصائی
٣- آیدین آغداشلو
۴- مجید بلوچ
۵- محمد بهرامی
۶- صادق بریرانی
۷- محمود جوادی‌‌پور
٨- جلال شباهنگی
٩- قباد شیوا
١٠- نورالدین زرین کلک
١١- هوشنگ کاظمی
١٢- کامران کاتوزیان
١٣- پرویز کلانتری
١۴- عباس کیارستمی
١۵- فرشید مثقالی