اخبار

برای عرض تسلیت

استاد سید نظام الدین مرتضوی از پیشگامان گرافیک ایران که مجموعه ای بینظیر از ارت ورک های سازمان آوازه را به موزه گرافیک ایران اهدا کرده بودند؛ به علت کهولت سن در گذشته اند.
این ضایعه از طرف هیات مدیره و اعضا انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به خانواده ایشان تسلیت گفته می شود.